ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 14500» (εφεξής «η υπηρεσία») που παρέχεται μέσω του σύντομου κωδικού 14500 από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Θησέως 280 (εφεξής «Newsphone Hellas»).

Η Newsphone Hellas προσφέρει στον χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω συμβάσεων διασύνδεσης που έχει υπογράψει με άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν κάνουν χρήση της υπηρεσίας, οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Όσοι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μέσω της υπηρεσίας ο χρήστης έχει την δυνατότητα προγραµµατισµού πρωινών και απογευµατινών τακτικών ραντεβού ιατρών και εξετάσεων Νοσοκοµείων.

Η υπηρεσία παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο και 7 ηµέρες την εβδοµάδα µέσω κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού.

Η σύμβαση μεταξύ της Newsphone Hellas και του χρήστη θεωρείται ότι καταρτίστηκε σε κάθε περίπτωση που καλεί ο χρήστης τον αριθμό 14500 και δημιουργείται επιτυχώς η τηλεφωνική σύνδεση από το δίκτυο της Newsphone Hellas, διαρκεί δε μόνο για το χρόνο της αντίστοιχης τηλεφωνικής σύνδεσης με το δίκτυό της.

Η Newsphone Hellas ως πάροχος υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης οφείλει να διακόπτει αυτόματα την σύνδεση του χρήστη με την υπηρεσία μετά την πάροδο των 20 πρώτων λεπτών από την έναρξη της σύνδεσης το μέγιστο.

2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η χρέωση της υπηρεσίας είναι 0,83 ευρώ ανά λεπτό (ελάχιστη 60 δευτερόλεπτα) µέσω αριθµών σταθερής τηλεφωνίας και 1,31 ευρώ το πρώτο λεπτό και µετά ανά δευτερόλεπτο µέσω αριθµών κινητής τηλεφωνίας.

Στις παραπάνω χρεώσεις συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%.

Η υποχρέωση του χρήστη για πληρωµή διατηρείται και στην περίπτωση που τρίτοι χρησιµοποιούν την παρεχόµενη υπηρεσία από την τηλεφωνική σύνδεση του χρήστη.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ NEWSPHONE HELLAS – ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η Newsphone Hellas δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, ελλείψεις ή σφάλματα των στοιχείων διαθεσιμότητας ιατρών, εργαστηρίων και εξοπλισμού εξετάσεων. Την σχετική ευθύνη φέρουν τα Νοσοκομεία τα οποία προωθούν τα ανωτέρω στοιχεία στην Newsphone Hellas για την παροχή της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ακύρωσης ραντεβού χρήστη λόγω έκτακτης απουσίας ιατρού ή βλάβης σε εξοπλισμό εξετάσεων, η Newsphone Hellas έχει την υποχρέωση να τον ενημερώσει.

Η Newsphone Hellas σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεπιμπτουσών ζημιών, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν από την χρήση της υπηρεσίας ή από αδυναμία χρήσης αυτής, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή εκπομπής, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμίες ή βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόμη και αν οι υπάλληλοι της Newsphone Hellas, έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών η εξόδων.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι προβαίνει στην χρήση της υπηρεσίας με δική του πρωτοβουλία και με την γνώση των παρόντων όρων. Η Newsphone Hellas δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι η υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η Newsphone Hellas μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας, που εμποδίζουν ή απαγορεύουν την παροχή της υπηρεσίας εκ μέρους της Newsphone Hellas, αυτή έχει δικαίωμα αναστολής της υπηρεσίας για όσο διάστημα διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης περιόδου επανέναρξης. Ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ότι οι συνομιλίες του / της με το προσωπικό της Newsphone Hellas που παρέχει την υπηρεσία είναι πιθανόν να εποπτεύονται από άλλους υπαλλήλους της εταιρίας για λόγους ποιοτικού ελέγχου και βελτίωσης της υπηρεσίας.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Κατά την παροχή της υπηρεσίας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών τους ζητηθούν κατά την επικοινωνία τους με το 14500.

Υπεύθυνος επεξεργασίας της υπηρεσίας είναι τα Νοσοκομεία, ενώ η Newsphone Hellas είναι η εκτελούσα την επεξεργασία.

Τα Νοσοκομεία τηρούν Αρχείο με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών που έχουν συλλεγεί.

Σκοπός της συλλογής αυτών των Δεδομένων είναι:
α) Η παροχή της υπηρεσίας και
β) Η εκκαθάριση των οφειλών των χρηστών

Η αποδοχή από τους χρήστες των παρόντων όρων χρήσης συνιστά ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή τους για την συλλογή, αποθήκευση, καταχώριση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τα Νοσοκομεία, την Newsphone Hellas και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο σταθερής ή / και κινητής τηλεφωνίας του οποίου είναι συνδρομητής ο χρήστης για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας. H Newsphone Hellas δεσμεύεται ότι θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.

Η Newsphone Hellas επίσης λαμβάνει αυτόματα και αποθηκεύει στα αρχεία εγγραφών του διακομιστή (server) της, την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και την διάρκεια της επικοινωνίας (χρήσης της υπηρεσίας από τους χρήστες), τον όγκο των διαβιβασθέντων δεδομένων, το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία, τα δεδομένα που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού των χρηστών.

Ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ότι για λόγους τιμολόγησης η Newsphone Hellas μπορεί να αποθηκεύσει και να μεταβιβάσει στον αντίστοιχο τηλεπικοινωνιακό πάροχο σταθερής ή / και κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο ο χρήστης συνεργάζεται στοιχεία όπως:

α) Τα στοιχεία ταυτοποίησης της τηλεφωνικής σύνδεσης (αριθμός καλούντος - CLID) από την οποία πραγματοποιήθηκαν οι κλήσεις προς το δίκτυο της Newsphone Hellas

β) Στοιχεία που καθορίζουν την χρονική διάρκεια της κλήσης (ημερομηνία, ώρα έναρξης, ώρα λήξης) κατά την οποία ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση στην υπηρεσία

Με το πέρας της παροχής της υπηρεσίας, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη καταστρέφονται επιφυλασσομένης της Newsphone Hellas να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα μόνο έως το τέλος της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί νομίμως ο λογαριασμός του ή να επιδιωχθεί η πληρωμή του.

5. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

6. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

H Newsphone Hellas έχει δημιουργήσει ειδική τηλεφωνική γραμμή παραπόνων, όχι πρόσθετης χρέωσης (2109499500), και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@14500.gr), ώστε να απαντά σε κάθε εύλογο ερώτημα χρήστη για την παροχή της υπηρεσίας. Ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής: Δευτέρα-Παρασκευή, 10.00-18.00.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της υπηρεσίας της Newsphone Hellas, καθώς και του διαδικτυακού τόπου www.14500.gr (ενδεικτικά δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή / και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην Newsphone Hellas είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και / ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης της υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Newsphone Hellas και του χρήστη και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες της και μέσα στο υπάρχον ή / και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Κυριακή Ανωμερίτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά 66, και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.14500.gr.